ค่าอ้างอิงในการคำนวณต้นทุนค่าลงทุน
การจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุข (Menu of Standard Cost for HTA)

ค่าอ้างอิงในการคำนวณต้นทุนค่าลงทุน

ค่าดัชนีราคาผู้บริโภค

ปี

CPI รวมทุกรายการ

(All commodities)

CPI ค่าตรวจรักษาและค่ายา

(Medical care)

2519

24.1

22.9

2520

25.3

24.6

2521

27.4

26.6

2522

29.1

29.2

2523

36.9

35

2524

40

39.4

2525

42.5

41.4

2526

44.1

43

2527

45.2

43.4

2528

46.6

44.4

2529

47.1

45.2

2530

48.3

46.3

2531

49.2

48.1

2532

52

50.7

2533

56.3

53.7

2534

59.9

56.8

2535

64.4

59.1

2536

70.2

61.1

2537

75.4

64.2

2538

78.1

67.9

2539

79.2

71.8

2540

81.8

75.9

2541

86.4

82

2542

88.6

82.2

2543

90.2

83.5

2544

92.3

84.9

2545

93.4

85.4

2546

94.6

87

2547

96.8

89.4

2548

98.5

93.4

2549

99.5

97.8

2550

100

100

2551

100.5

105.4

2552

100.9

104.5

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 


 

เกณฑ์อายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร

 ประเภททรัพย์สิน

อายุการใช้งาน (ปี)

 

อย่างต่ำ

อย่างสูง

 1. อาคารถาวร

15

40

 2. อาคารชั่วคราว/โรงเรือน

8

15

 3. สิ่งก่อสร้าง

 

 

    3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็ก

15

25

         เป็นส่วนประกอบ

 

 

    3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆเป็นส่วนประกอบหลัก

5

15

 4. ครุภัณฑ์สำนักงาน

8

12

 5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5

8

 6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ยกเว้นเครื่อง

5

10

     กำเนิดไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งาน 15-20ปี)

 

 

 7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5

10

 8. ครุภัณฑ์การเกษตร

 

 

     8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

2

5

     8.2 เครื่องจักรกล

5

8

 9. ครุภัณฑ์โรงงาน

 

 

     9.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

2

5

     9.2 เครื่องจักรกล

5

8

 10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 

 

     10.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

2

5

     10.2 เครื่องจักรกล

5

8

 11. ครุภัณฑ์สำรวจ

8

10

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5

8

 13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3

5

14. ครุภัณฑ์การศึกษา

2

5

15. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2

5

16. ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ

2

5

17. ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฎศิลป์

2

5

18. ครุภัณฑ์อาวุธ

8

10

19. ครุภัณฑ์สนาม

2

5

20. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

 

 

      20.1 ถนนคอนกรีต

10

20

     20.2 ถนนลาดยาง

3

10

    20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

20

50

ที่มา: สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กระทรวงการคลัง

 

ค่าอ้างอิงในการคำนวณต้นทุนทางอ้อม

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2553

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท)

เขตท้องที่บังคับใช้

206

กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

205

จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรสาคร

204

จังหวัดภูเก็ต

184

จังหวัดชลบุรีและสระบุรี

181

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

180

จังหวัดฉะเชิงเทรา

178

จังหวัดระยอง

173

จังหวัดนครราชสีมาพังงาและระนอง

171

จังหวัดเชียงใหม่

170

จังหวัดกระบี่ปราจีนบุรีและลพบุรี

169

จังหวัดกาญจนบุรี

168

จังหวัดเพชรบุรี

167

จังหวัดจันทบุรีและราชบุรี

165

จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง

164

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

163

จังหวัดเลยสมุทรสงครามและสระแก้ว

162

จังหวัดตรัง

161

จังหวัดสงขลา

160

จังหวัดชุมพรตราดนครนายกนราธิวาสยะลาลำพูนและอุบลราชธานี

159

จังหวัดนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสตูลสุราษฎร์ธานีหนองคายและอุดรธานี

158

จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครสวรรค์สุพรรณบุรีและอุทัยธานี

157

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นเชียงรายบุรีรัมย์ยโสธรร้อยเอ็ดและสกลนคร

156

จังหวัดชัยภูมิลำปางและหนองบัวลำภู

155

จังหวัดนครพนมเพชรบูรณ์มุกดาหารและอำนาจเจริญ

154

จังหวัดมหาสารคาม

153

จังหวัดตากพิษณุโลกสุโขทัยสุรินทร์และอุตรดิตถ์

152

จังหวัดน่านและศรีสะเกษ

151

จังหวัดพะเยาพิจิตรแพร่และแม่ฮ่องสอน

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

 

 


 

 

ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นต่อหัว หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita)

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006r

2007r

2008p

Per Capita GDP  (Baht)*

81,697

85,947

92,485

100,564

108,955

119,715

129,160

136,511

Annual change

n/a

5.20%

7.61%

8.74%

8.34%

9.88%

7.89%

5.69%

* current market prices

 

r = revised หมายถึงได้มีการปรับตัวเลขจากที่เคยรายงานมาก่อนหน้านี้

p = preliminary หมายถึงการรายงานเบื้องต้น อาจต้องมีการปรับค่าภายหลัง

 

ที่มา: สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (27 ตุลาคม 2553)

 


@copyright 2010 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Health Intervention and Technology Assessment: HITAP Ministry of Public Health