ผู้พัฒนาข้อมูล

ผู้จัดทำข้อมูล

รศ.ดร.อาทร  ริ้วไพบูลย์ (Arthorn Riewpaiboon)
สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ภาควิชาเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: [email protected]


ผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป
รศ.ดร.บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินการจัดทำ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ( HITAP) กระทรวงสาธารณสุข
รายการต้นทุนมาตรฐานนี้ ประมวลจากการวิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัย
ผู้วิจัย/ รวบรวม
1.ต้นทุนต่อหน่วยของบริการทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา และการส่งเสริมป้องกัน ของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ (สนับสนุนโครงการโดย HITAP)
อาทร ริ้วไพบูลย์ ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร สุธาสินี คำหลวง อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และ อรทัย เขียวเจริญ
2.ต้นทุนต่อหน่วยของบริการทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา และการส่งเสริมป้องกัน ของสถานีอนามัย(สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี)
อาทร ริ้วไพบูลย์ และสุธาสินี คำหลวง
3.ต้นทุนบริการเภสัชกรรมของระดับโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ (สนับสนุนโครงการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
อาทร ริ้วไพบูลย์ สุธาสินี คำหลวง และกลุ่มศึกษาต้นทุนเภสัชกรรม
4.ต้นทุนโลจีสติกค์ของวัคซีนในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาทร ริ้วไพบูลย์ ขัตติยะ อุตม์อ่าง และจรุงเมืองชนะ
5.ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ (สนับสนุนโครงการโดย HITAP)
อาทร ริ้วไพบูลย์
6.ค่าอ้างอิงในการคำนวณค่าลงทุนและต้นทุนทางอ้อม (สนับสนุนโครงการโดย HITAP)
อาทร ริ้วไพบูลย์

  

@copyright 2010 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Health Intervention and Technology Assessment: HITAP Ministry of Public Health